LaMa Operations

Telekomunikační a kancelářská technika

Reklamační řád

Reklamační řád

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 

Základní pojmy:

Odběratel je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá závazkový vztah s dodavatelem, typicky nakoupí zboží nebo služby.

Spotřebitel je osoba, která při uzavírání smluv nejedná v rámci své podnikatelské činnosti (par.52, odst.3 občanského zákoníku).

Dodavatel je LaMa Operations s.r.o., IČ: 62577565, Trenčínská 2627/12, 141 00 Praha 4

Přepravce – firma přepravující zboží k odběrateli, popř. od odběratele do servisu.

Servis – autorizovaný servis

Záruční doba - začíná běžet převzetím zboží odběratelem.

Záruka

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Jako záruční list slouží daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Odběratelům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží v ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro konečné spotřebitele. Záruční doba pro obchodní partnery je uvedena v obchodních materiálech (smlouvách) určených pro obchodní partnery.

 

Reklamace

V případě, že odběratel objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Postup reklamace

Pokud chce odběratel reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, doporučujeme kontaktovat dodavatele elektronicky (viz kontakty), kdy uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Odběrateli následně zašleme informace o dalším postupu, konkrétně adresu autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresu, kam odběratel na vlastní náklady zašle reklamované zboží. Zásilky, u kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou uskladněny a budou čekat na kontakt odběratele.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace nemá odběratel právo na náhradu (např. poštovného) ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení do servisu.

V případě neoprávněné reklamace nemá odběratel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně dodavatel má nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

 

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí odběratele telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude odběratel vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží, popř. informován o odeslání. Náklady na odeslání nese v případě oprávněné reklamace dodavatel.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Košík

Přihlášení

 

Přihlášení